OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacja medyczna po upływie okresu przechowywania, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej za życia do uzyskania dokumentacji w przypadku zgonu lub osoby, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym – za pokwitowaniem. W związku z powyższym informujemy, że Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Piłsudskiego 23 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska będzie dokonywał brakowania indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjentów leczonych w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej , ul. Piłsudskiego 23 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska w latach 1958-1997. Dokumentacja dotyczy pacjentów, którym ostatnią poradę lekarską udzielono w 1997. Powyższe nie dotyczy dokumentacji medycznej pacjentów, którzy w momencie udzielania porady lekarskiej nie ukończyli drugiego roku życia (okres przechowywania wynosi 22 lata). Prosimy zatem, aby osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej zgłaszały się do tutejszej Przechodni do dnia 31 października 2018 r. z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem do Archiwum w dniach: wtorek i środa w godz. od 8 do 14.