O nas

 

 1. Siedziba i obszar działaniaSG ZOZ

  Siedzibą Zakładu jest miasto Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego 23.

  Obszar działania Zakładu, zwanym dalej rejonem prewencyjno – leczniczym stanowi obszar Gminy Dąbrowa Tarnowska.
   

 2. Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń.

  Celem zakładu jest zapewnienie opieki prewencyjno – leczniczej i rehabilitacyjnej dla          zamieszkałej ludności na obszarze działania Zakładu w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w zakresie położnictwa, ginekologii, opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania.

  Do zadań zakładu należy w szczególności:

  1. udzielanie porad lekarskich w ramach zgłaszalności spontanicznej i porad w domu chorego,
  2. wykonanie badań diagnostycznych,
  3. dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu oraz określenia potrzeb w zakresie ich zaspokajania,
  4. objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku rozwojowego kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz chorych wymagających opieki medycznej,
  5. przeprowadzenie czynnego poradnictwa ( w tym również w zakresie rehabilitacji leczniczej itp.) szczególnie w odniesieniu do populacji:
   • chorych  z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi.
   • narażonych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska pracy,
   • innych chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej opieki,
  6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, a w tym o czasowej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej
  7. prowadzenie szczepień ochronnych rutynowych, doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej w miarę posiadanych środków,
  8. organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych ( klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób),
  9. prowadzenie prac związanych ze statystyką medyczną,
  10. prowadzenie spraw pracowniczych socjalnej działalności administracyjnej, eksploatacyjnej, eksploatacyjno – technicznej, gospodarczej oraz ekonomiczno – finansowej,
  11. prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej o obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
  12. wykonanie zadań wynikających z odrębnych przepisów oraz zleconych przez organ założycielski,
  13. do zadań zakładu mogą należeć czasowo / stale / czynności inne, nie wymienione wyżej, wynikające z bieżących potrzeb zdrowotnych lub medyczno-społecznych,  a zalecone do wykonania przez organy administracji rządowej lub samorządowej,    dotyczące zabezpieczenia medycznego rejonu,
  14. zadania wyżej wymienione będą wykonywane przez personel medyczny Zakładu posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych przepisach
  15. opieka stomatologiczna.

    

 3. Zasady udzielania świadczeń.

  Zakład udziela świadczeń zdrowotnych wymienionych w pkt.2 :

  1. osobom ubezpieczonym lub innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie za częściową lub całkowitą odpłatnością,
  2. osobom zagranicznym na zasadach objętych w umowach i porozumieniach międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia,
  3. osobom, które zgłaszają się do Zakładu potrzebując udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia – żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń.
    
 4. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

  W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne :

  1. Miejska Przychodnia w Dąbrowie Tarnowskiej w skład której wchodzą:
 • Zespół Gabinetów internistycznych  ( POZ),
 • Zespół Gabinetów poradni dziecięcych,
 • Poradnia specjalistyczna ginekologii i położnictwa,
 • Poradnia medycyny pracy,
 • Lekarska poradnia rehabilitacji medycznej,
 • Poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia pielęgniarek środowiskowych,
 • Poradnia położnej środowiskowej,
 • Zespół gabinetów medycyny szkolnej ( w szkołach),
 • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,
 • Pracownia elektrokardiograficzna ( EKG),
 • Pracownia ultrasonograficzna,
 • Pracownia fizjoterapii,
 • Pracownia fizykoterapii,
 • Pracownia masażu leczniczego,
 • Gabinety zabiegowe,
 • Punkt szczepień.