Transport POZ

Zasady transportu dla pacjentów realizowane przez
SG ZOZ w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.05.2003 r.
oraz szczegółowych materiałów informacyjnych NFZ)

1. W zależności od wskazań medycznych określa się dwa stopnie niepełnosprawności:

  • niepełnosprawność I stopnia – do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego
  • niepełnosprawność II stopnia – do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

2. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ponosi koszty transportu w przypadku:

  • stwierdzonej podczas wizyty domowej, konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, do poradni specjalistycznej lub na badania diagnostyczne
  • przewiezienie pacjenta na konsultacje w poradni specjalistycznej tam i z powrotem
  • w sytuacji gdy u pacjenta występują schorzenia zagrażające zdrowiu i życiu oraz z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiające korzystanie ze środków transportu publicznego

3. Przypadki, w których koszty transportu ponosi pacjent:

  • brak wskazań do zapewnienia bezpłatnego transportu
  • pacjent wyraża wolę leczenia w innym szpitalu niż szpital najbliżej położony (poradnia specjalistyczna, przychodnia) i posiadający warunki do udzielenia danego rodzaju świadczenia, pacjent dokonuje wtedy dopłaty za różnicę odległości wg stawki za 1 km i czas pracy zespołu,
  • w stanach zagrożenia życia pacjent lub jego pełnomocnik powinien złożyć pisemne oświadczenie, że zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z przedłużenia czasu transportu
  • I stopień niepełnosprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100 %
  • II stopień niepełnosprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60 %